Kernwaarden

Geloven (in), (laten) inspireren

Innoveren (verbeteren, ontwikkelen en vernieuwen)

Verbinden (intern en extern), samenwerken

Vertrouwen hebben in, vertrouwen scheppen

We komen bij onze waarden als we antwoord geven op de vraag waarvoor wij staan. Wij staan voor goed onderwijs op basis van protestants-christelijke waarden en normen waarbij geloof, hoop en liefde ons dragen. Onze waarden en normen tonen wij door te werken vanuit liefde en vertrouwen. Met open blik, enthousiast, duidelijk en eerlijk. Wij staan voor aandacht voor elkaar, voor verbinding naar binnen en naar buiten, voor gerichtheid op ontwikkeling op alle niveaus.

We zien naast een gezamenlijke basis als De Stroming ook ruimte voor de eigenheid van elke school. Elke school staat in een specifieke context en heeft een eigen historie. We gaan uit van de onderwijsbehoeften van de kinderen en hebben daarbij aandacht voor de cognitieve, de sociaal-emotionele en de creatieve ontwikkelingsaspecten. We staan voor een veilige leeromgeving en een goede instructie: noodzakelijke voorwaarden voor kinderen om tot leren te komen. We zetten passende methodes, methodieken en informatie- en communicatietechnologie in. We staan voor het dragen van verantwoordelijkheid op alle niveaus: leerlingen in de klas, de medewerkers, ouders en medezeggenschap op school, bestuur, gemeenschappelijke medezeggenschap en raad van toezicht op het niveau van De Stroming. Wij staan voor goed werkgeverschap door collega’s ruimte te bieden zich te ontwikkelen en hun taken uit te voeren.

Onze collectieve ambitie is: ‘het op ontwikkelingsgerichte wijze realiseren van een lerende organisatie met een professionele cultuur waarbij we afstemmen op de onderwijsbehoeften van elk kind’.

Je mag zijn zoals je bent om te worden wie je bent, maar nog niet kunt zijn, en je mag het worden op jouw manier en in jouw tijd (Anna Terruwe)