Organisatie

Onder het bevoegd gezag van “De Stroming”, Stichting voor Protestants Christelijk primair onderwijs in het Land van Heusden en Altena vallen onderstaande scholen:

De Stroming is na een zorgvuldig doorlopen proces op 22 juni 2022 bij notariële akte omgezet van een vereniging naar een stichting. Wij willen met elkaar zorgen voor het voortbestaan van het protestants christelijk onderwijs in het Land van Heusden en Altena. Om dit te verwezenlijken hebben we elkaar nodig.

Sinds 1 augustus 2018 is het bestuur en het intern toezicht organiek gescheiden. Martin de Kock is vanaf 1 september 2022 het College van Bestuur en is daarmee eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs op de 11 scholen en voor alle medewerkers van De Stroming.

Het College van Bestuur wordt bijgestaan door beleidsmedewerker personeelszaken Elise van Es, controller Teunita Tankens, beleidsmedewerker huisvesting Robert de Goeij en secretaresse Adrie Scherff.

De centrale administratie wordt verzorgd door Bianca Opschoor en Heidi Klop.

Contactgegevens:

Bezoekadres: Waardhuizen 38, 4287 LS WAARDHUIZEN

Postadres: De Stroming, Postbus 161, 4250 DD WERKENDAM

www.destroming.eu

Het bestuurskantoor is bereikbaar via telefoonnummer 0183 – 50 16 13

Martin de Kock: bestuur@destroming.eu

Elise van Es: personeelszaken@destroming.eu

Teunita Tankens: controller@destroming.eu

Adrie Scherff: secretariaat@destroming.eu

Robert de Goeij: huisvesting@destroming.eu

Centrale administratie: administratie@destroming.eu

De Raad van Commissarissen bestaat uit 5 leden:

de heer T. Groeneveld (voorzitter), mevrouw P.W.J. van Dalen, mevrouw R. Bouman, de heer A. Smits en de heer K.A.J. Oudshoorn.
Met elkaar houden zij toezicht op het College van Bestuur en daarmee op de kwaliteit van het onderwijs.

Het belang van ouderparticipatie en de medezeggenschap neemt toe. Via de (schoolgebonden) medezeggenschapsraad (MR) en de (bovenschoolse) gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) wordt deze inbreng gewaarborgd.
Voor ouders blijft de school uiteraard het aanspreekpunt voor alle zaken die uw kind of de school aangaan. De directie draagt de verantwoordelijkheid voor de dagelijkse gang van zaken.
Het College van Bestuur legt verantwoording af aan al haar belanghebbenden over al haar scholen middels het jaarverslag.

Raad van Commissarissen (RvC)

  • De heer Teus Groeneveld, voorzitter
  • De heer Kees-Jan Oudshoorn
  • Mevrouw Ruth Bouman
  • Mevrouw Neeltje van Dalen
  • De heer Alfred Smits

Organogram