Organisatie

Organisatie

De Stroming is een vereniging. Sinds 1 augustus 2018 heeft De Stroming een nieuw bestuursmodel en kent de vereniging de volgende organen:

  • het bestuur, bestaande uit het College van Bestuur (CvB)
  • de interne toezichthouder, bestaande uit de Raad van Toezicht (RvT)
  • de (algemene) ledenvergadering (ALV)

De algemene ledenvergadering is het hoogste orgaan van de Vereniging. De Raad van Toezicht ziet toe op het bestuur. Het College van Bestuur fungeert als het bevoegd gezag. Voor de dagelijkse gang van zaken wordt de vereniging bestuurd door het College van Bestuur in nauw overleg met de voorzitter van de Raad van Toezicht die tevens voorzitter is van de Vereniging. Het College van Bestuur is voorzitter van het directeurenberaad en onderhoudt een nauw contact met de GMR. Het bestuur stelt het beleid vast.
Elke school heeft een directeur die integraal verantwoordelijk is voor zijn of haar school. Elke school heeft een medezeggenschapsraad en alle scholen zijn met zowel ouders als personeelsleden vertegenwoordigd in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.
De Vereniging heeft een bovenschoolse Talentengroep die gehuisvest is op de Eben Haëzer in Woudrichem.
De vereniging heeft een klein bestuurskantoor op De VerreKijker in Waardhuizen, waar de beleidsmedewerker HRM (personeel), de controller en de secretaresse werkzaam zijn.

College van Bestuur (CvB)

Raad van Toezicht (RvT)

  • De heer Teus Groeneveld, voorzitter
  • De heer Kees-Jan Oudshoorn
  • Mevrouw Ruth Bouman
  • Mevrouw Neeltje van Dalen
  • De heer Govert Verhoeven
  • De heer Alfred Smits

Organogram